Product Description

पुस्तकाचे नांव : समस्याग्रस्त आसाम Samsyagrast Aasam
लेखकाचे नांव : प्रमोद वडनेरकर Pramod Vadnerkar
प्रकार : कादंबरी
किंमत : 320 रु
पृष्ठ संख्या : 255
पहली आवृत्ती : 2 जुलै 2019

कादंबरीचे मूळ नांव ‘आसाम इन फ्लेम्स’ हे आहे. या इंग्रजी काद्माब्रीचे शीर्षक इतके बोलके आहे कि, भारताचा एक ‘आसाम’ नामक प्रदेश अनेक राजकीय व सामाजिक समस्यांनी ज्वालांकित झाला आहे : याची जाणीव वाचकाला होते.