Product Description

पुस्तकाचे नांव : चांफा ते फुलवात Chanfa Te Phulwat
लेखकाचे नांव : डॉ. उषा माधव देशमुख Dr. Usha Madhav Deshmukh
प्रकार : काव्यसमीक्षा
किंमत : 200 रु
पृष्ठ संख्या : 210
पहिली आवृत्ती : 23 नोव्हेंबर 2006

‘चांफा !’ ते ‘फुलवात’ मधील काव्यसमीक्षा ही मूलत: कविगत आणि रसिकगत वैशिष्ट्य जोखणारी मीमांसा आहे. ऐतिहासिक, समाजशास्त्रीय, आदिबंधात्मक किंवा रुपवादी अशा समीक्षेच्या चौकटीत तिला बसवू नये. रसलक्ष्यी आस्वादन असेच तिचे प्रारूप आहे.